อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ชนะภัย ตันอร่าม

หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ศุธพัฒน์ สรรพจักร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ขวัญลักษณ์ มิตรโสภณศิริ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.สง่า สงค์เมือง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สมชัย ตั้งสถิตยางกูร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สหรัฐน์ องค์สุวรรณ

อาจารย์ประจำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ