หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.      ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย      : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology

 

2.      ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม

(ภาษาไทย)          :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

(ภาษาอังกฤษ)      :  Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อย่อ

(ภาษาไทย)          :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

(ภาษาอังกฤษ)      : B.Sc. (Computer Science)

 

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

126  หน่วยกิต

 

4.  รูปแบบของหลักสูตร

4.1 รูปแบบ

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

4.2 ภาษาที่ใช้

-มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย สาหรับเอกสารและตาราในวิชาหลักเป็นตำรา

ภาษาต่างประเทศโดยเน้นภาษาอังกฤษประกอบการเรียน

4.3 การรับเข้าศึกษา

-รับนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างประเทศที่สามารถ พูด เขียน อ่าน ภาษาไทยได้ดี

4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

-เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีดาเนินงานโดย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

-ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

5.สถานภาพของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

6.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
-นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
-นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
-โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาโมบายแอปพลิเคช่ันและซอฟต์แวร์ 8.4 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
-ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
-ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
-ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
-นักพัฒนาเว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูล
-นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์
-นักวิชาชีพอิสระ

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ

ผสมผสานศาสตร์เชิงลึก นาไปสู่ความเป็นเลิศ ควบคู่คุณธรรม

1.2 ความสำคัญ

เนื่องด้วยเทคโนโลยีเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก อีกทั้งการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทาให้ต้องพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถ โดดเด่น เป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง สามารถจัดการกับปัญหาและสร้างสรรค์ ผลงานได้อย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

1.3 วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยครอบคลุม พื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถออกแบบพัฒนาโปรแกรมและระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบสื่อสารข้อมูล เครือข่าย สามารถเลือกใช้และดูแล ระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถทาหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน การปฏิบัติงานกับผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบ สารสนเทศ มีความสามารถในการส่ือสารและทางานเป็นทีมได้ เป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจด้าน สังคม องค์กร และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีความคิดริเร่ิมและกิจนิสัย ในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า ทันต่อเทคโนโลยีเสริมสร้างความสามารถใน การวินิจฉัย และแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการ วางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเป็นผู้นา และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการเรียนรู้

 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

– จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2549 (หมวด 5)

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

– มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์) ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับการพิจารณา ของคณะกรรมการประจาหลักสูตร เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษา ระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2549 (หมวด 10)

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค

–  ไม่มี

 

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

– วันจันทร์ – วันเสาร์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

เวลา 08.30 -16.30 น. เดือน มิถุนายน – ตุลาคม เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม เดือน เมษายน – พฤษภาคม

2.2คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือมีความรู้ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยใช้วิธีการเทียบโอน

3. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตร/สาขาวิชาใดวิชาหน่ึง โดยวิธีการเทียบโอน

2.3 แผนการรับนักศึกษา

รับปีละ 50 คน

2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)

นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบ โอนหน่วยกิตได้ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (หมวด 11, และหมวด 14)

 

3. หลักสูตร

3.1  หลักสูตร

3.1.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126  หน่วยกิต

 

3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 2 รายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GE.121

วิถีแห่งเกษม

WAYS OF KASEM

3(3-0-6)

GE.123

กฎหมายเพื่อการดารงชีวิต

LAWS FOR DAILY LIFE

3(3-0-6)

 

วิชาเลือก สามารถเลือกเป็นวิชาเลือกเสรีได้ ดังนี้

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GE.122

จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต

PSYCHOLOGY FOR DAILY LIFE

3(3-0-6)

GE.124

เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต

SUFFICIENCY ECONOMY AND QUALITY OF LIFE

3(3-0-6)

GE.125

การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์

COMMUNICATION AND HUMAN RELATIONS

3(3-0-6)

GE.126

กระบวนการกลุ่มและเทคนิคการทางานเป็นทีม

GROUP PROCESS AND TEAM WORKING TECHNIQUES

3(3-0-6)

GE.127

หลักเศรษฐศาสตร์อิสลาม

INTRODUCTION TO ISLAMIC ECONOMICS

3(3-0-6)

GE.128

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายอิสลาม (ซะรีอะฮ์)

INTRODUCTION TO ISLAMIC LAWS (SHARI-AH)

3(3-0-6)

GE.129

พลเมืองกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

CITIZEN DUTIES AND RESPONSIBILITIES

3(3-0-6)

GE.221

พลวัตการย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

DYNAMICS OF MIGRATION IN SOUTHEAST ASIA

3(3-0-6)

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 1 รายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GE.131

ศิลปะการพัฒนาชีวิต

ARTSOFLIFEDEVELOPMENT

3(3-0-6)

 

วิชาเลือก สามารถเลือกเป็นวิชาเลือกเสรี ดังนี้

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GE.132

การคิดกับคนยุคใหม่

THINKING AND THE NEW GENERATION

3(3-0-6)

GE.133

ศาสนาเพื่อการพัฒนามนุษย์

RELIGIONS FOR HUMAN DEVELOPMENT

3(3-0-6)

GE.134

ประวัติศาสตร์และความเป็นชาติไทย

THAI HISTORY AND NATIONAL IDENTITY

3(3-0-6)

GE.135

มรดกไทยและภูมิปัญญาไทย

THAI HERITAGE AND WISDOM

3(3-0-6)

GE.136

สุนทรียศาสตร์

AESTHETICS

2(2-0-4)

GE.137

ดนตรีกับมนุษยชาติ

MUSICANDHUMANITIES

2(2-0-4)

GE.138

ศิลปะกับมนุษยชาติ

ARTSANDHUMANITIES

2(2-0-4)

GE.139

หลักการอิสลามเบื้องต้น

INTRODUCTION TO PRINCIPLES OF ISLAM

3(3-0-6)

GE.231

พลังความคิดกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

POWEROFTHOUGHTANDDEVELOPMENTOFHUMANPOTENTIAL

3(3-0-6)

GE.232

อารยธรรมโลก

WORDCIVILIZATION

3(3-0-6)

GE.233

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SOUTHEAST ASIA HISTORY AND CULTURE

3(3-0-6)

GE.234

คติชนเพื่อชีวิต

FOLKLORE FOR LIFE

3(3-0-6)

 

กลุ่มวิชาภาษา12 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 4 รายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GE.100

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ENGLISH FOR COMMUNICATION

3(3-0-6)

GE.101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

THAI FOR COMMUNICATION

2(2-0-4)

GE.102

การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

THAI USAGE FOR CREATION

2(2-0-4)

GE.103

ภาษาอังกฤษเพื่อการดำรงชีวิต

ENGLISH FOR DAILY LIFE

3(3-0-6)

วิชาเลือก 1 รายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GE.106

การเขียนในชีวิตประจาวัน

WRITING IN DAILY LIFE

3(3-0-6)

GE.107

วรรณศิลป์ในภาษาไทย

LITERARY IN THAI CREATED LANGUAGE

3(3-0-6)

GE.108

วิถีภาษาไทยร่วมสมัย

WAYS OF CONTEMPORARY THAI LANGUAGE

3(3-0-6)

GE.109

สุนทรียทางการฟังและการพูดภาษาไทย

THEAESTHETICOFLISTENINGANDSPEAKINGTHAILANGUAGE

3(3-0-6)

GE.160

ภาษาและวัฒนธรรมมลายู

MALAY LANGUAGE AND CULTURE

2(2-0-4)

GE.161

ภาษาและวัฒนธรรมพม่า

MUSICANDHUMANITIES

2(2-0-4)

GE.162

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

VIETNAMESE LANGUAGE AND CULTURE

2(2-0-4)

GE.163

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

CHINESE LANGUAGE AND CULTURE

2(2-0-4)

GE.164

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE

2(2-0-4)

GE.165

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

KOREAN LANGUAGE AND CULTURE

2(2-0-4)

GE.166

ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ

ARABIC LANGUAGE AND CULTURE

2(2-0-4)

GE.167

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย

RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE

2(2-0-4)

GE.213

ทักษะการพูดภาษาองักฤษในองค์กร

ENGLISH CONVERSATION SKILLS IN WORKPLACES

3(3-0-6)

GE.214

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร

ENGLISH COMPOSITION SKILLS IN WORKPLACES

3(3-0-6)

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
(วิชาบังคับ 4 หน่วยกิต และวิชาเลือก 4 หน่วยกิต)

วิชาบังคับ 2 รายวิชา ดังน้ี

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GE.141

คณิตศาสตร์ร่วมสมัย

CONTEMPORARYMATHEMATICS

2(2-0-4)

GE.142

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน

ENVIRONMENTALSCIENCEFORSUSTAINABLEWORLD

2(2-0-4)

 

วิชาเลือก 2 รายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GE.140

การประยุกต์สิถิติในชีวิตประจาวัน

APPLIED STATISTICS IN EVERYDAY LIFE

2(2-0-4)

GE.143

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

APPLIED COMPUTER IN EVERYDAY LIFE

2(1-2-4)

GE.144

สุขภาพเพื่อชีวิต

HEALTH FOR LIFE

2(2-0-4)

GE.145

การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

APPLIED PHYSICS IN EVERYDAY LIFE

2(2-0-4)

GE.146

เคมีกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

APPLIED CHEMISTRY IN EVERYDAY LIFE

2(2-0-4)

GE.147

วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์

EARTH SCIENCE AND ASTRONOMY

2(2-0-4)

GE.148

การเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์

STRENGTHENING MATHEMATICAL SKILLS

2(1-2-6)

 

กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต (บังคับเรียน 1 หน่วยกิต) เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GE.152

กิจกรรมนันทนาการ

RECREATIONALACTIVITIES

1(0-2-2)

GE.153

ศิลปะป้องกันตัว

ARTS OF SELF DEFENSE

1(0-2-2)

GE.155

ลีลาศ

BALLROOMDANCING

1(0-2-2)

GE.156

โบวลิ่ง

BOWLING

1(0-2-2)

GE.157

ว่ายน้า

SWIMMING

1(0-2-2)

 

หมวดวิชาเฉพาะ (ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา) จานวน 90 หน่วยกิต

(ก)วิชาแกน 12 หน่วยกิต (นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา)

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

CS.001

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์

CALCULUSANDANALYTICGEOMETRY

3(3-0-6)

CS.002

คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง และทฤษฎีการคานวณ

DISCRETE MATHEMATICS AND THEORY OF COMPUTATION

3(3-0-6)

CS.003

ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์

PROBABILITY AND APPLIED STATISTICS

3(3-0-6)

CS.004

สถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์

STATISTICS FOR SCIENTISTS

3(3-0-6)

 

(ข)วิชาเฉพาะด้าน 60 หน่วยกิต (ประกอบด้วยกลุ่มประเด็น 5 ด้าน)

ด้านที่ 1 กลุ่มประเด็นทางด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

CS.231

การพัฒนาตนสู่สายงานวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพวิเตอร์

THE SELF-DEVELOPMENT TOWARDS TO THE PROFESSIONAL CAREER IN COMPUTER SCIENCE

3(3-0-6)

CS.321

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

3(3-0-6)

CS.412

การสัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์

SEMINARINCOMPUTERSCIENCE

3(3-0-6)

 

ด้านที่ 2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

CS.222

ระบบจัดการฐานข้อมูล

DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

3(3-0-6)

CS.311

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

HUMAN-COMPUTER INTERACTION

3(3-0-6)

CS.324

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

COMPUTER SCIENCE PROJECT 1

3(3-0-6)

CS.413

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

COMPUTER SCIENCE PROJECT 2

3(3-0-6)

 

ด้านที่ 3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีทางซอฟต์แวร์ 21 หน่วยกิต

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

CS.111

หลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

PROGRAMMINGFUNDAMENTAL

3(2-3-4)

CS.121

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING

3(2-3-4)

CS.211

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

DATASTRUCTURESANDALGORITHMS

3(2-3-4)

CS.223

ระบบปฏิบัติการ

OPERATING SYSTEMS

3(3-0-6)

CS.313

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

SYSTEM ANALYSIS AND DESIGNS

3(3-0-6)

CS.322

โมบายโปรแกรมมิ่ง

MOBILE PROGRAMMING

3(2-3-4)

CS.411

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

SOFTWARE ENGINEERING

3(3-0-6)

ด้านที่ 4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 15 หน่วยกิต

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

CS.212

ภาษาโปรแกรม

PROGRAMMINGLANGUAGE

3(3-0-6)

CS.221

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

DATACOMMUNICATIONANDNETWORKING

3(3-0-6)

CS.312

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

COMPUTER NETWORKS

3(2-3-4)

CS.325

คอมพิวเตอร์กราฟิก

COMPUTER GRAPHICS

3(3-0-6)

CS.414

ปัญญาประดิษฐ์

ARTIFICIALINTELLIGENCE

3(3-0-6)

 

ด้านที่ 5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

CS.112

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์

COMPUTER ARCHITECTURES AND ORGANIZATIONS

3(3-0-6)

 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก18หน่วยกิต(แยกออกเป็น2ด้าน) ดังนี้

เลือกเฉพาะ ด้าน Programming (วิชาบังคับเลือก 4 รายวิชา และวิชาเลือกอื่น ๆ 2 รายวิชา)

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

CS.511

การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์

OBJECT-ORIENTED SOFTWARE DEVELOPMENT

3(2-3-4)

CS.512

เทคโนโลยีการพัฒนาโมบาย

MOBILE DEVELOPMENT TECHNOLOGY

3(3-0-6)

CS.513

การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล

DATABASE APPLICATION SYSTEM

3(3-0-6)

CS.514

คอมพิวติ้งเวิร์คช็อพ

COMPUTINGWORKSHOP

3(2-3-4)

 

เลือกเฉพาะ ด้าน Network (วิชาบังคับเลือก 4 รายวิชา และวิชาเลือกอื่น ๆ 2 รายวิชา)

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

CS.521

ความมั่นคงของข้อมูลและระบบเครือข่าย

INFORMATION AND NETWORKS SECURITY

3(3-0-6)

CS.522

ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

NETWORKSOPERATINGSYSTEM

3(3-0-6)

CS.523

การออกแบบและการบริหารเครือข่าย

NETWORKDESIGNANDMANAGEMENT

3(3-0-6)

CS.524

เทคโนโลยกีารประมวลผลคลาวด์

CLOUD-COMPUTINGTECHNOLOGY

3(3-0-6)

 

เลือกเฉพาะ ด้านอื่น ๆ

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

CS.531

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

SPECIAL TOPIC IN COMPUTER SCIENCE 1

3(3-0-6)

CS.532

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

SPECIAL TOPIC IN COMPUTER SCIENCE 2

3(3-0-6)

CS.533

จรรยาบรรณทางวิชาชีพและกฎหมายด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ETHICS AND LAWS IN COMPUTER SCIENCE

3(3-0-6)

CS.534

การจัดทาคลังข้อมูล

DATAWAREHOUSING

3(3-0-6)

CS.535

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

DECISION SUPPORT SYSTEMS

3(3-0-6)

CS.536

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

E-COMMERCE

3(3-0-6)

CS.537

การออกแบบฐานข้อมูล

DATABASE DESIGN

3(3-0-6)

CS.538

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

BJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN

3(3-0-6)

CS.539

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงมัลติมีเดีย

MULTIMEDIAAPPLICATIONDEVELOPMENT

3(2-3-4)

CS.540

การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT

3(3-0-6)

CS.541

เทคโนโลยีการเช่ือมต่อเครือข่าย

INTERNETWORKINGTECHNOLOGY

3(3-0-6)

CS.542

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

MULTIMEDIATECHNOLOGY

3(3-0-6)

CS.543

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

COMMUNICATIVEENGLISHFORCOMPUTERTECHNOLOGY

3(3-0-6)

CS.544

สหกิจศึกษา

COOPERATIVE EDUCATION

6(0-0-40)

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม

รหัสวิชา                    

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

CS.631

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

CAREER TRAINING

0(0-0-40)

 

3.1.3 แผนการศึกษา

แผน ก (ไม่เลือกโครงการสหกิจศึกษา)

แผน ข (เลือกโครงการสหกิจศึกษา)