60 Thanon Rom Klao, Min Buri, Bangkok 10510

โครงการ Startup Thailand League 2022

     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League 2022 จาก 44 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่จัดขึ้นโดยสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนักศึกษาจะตัองสร้างนวัตกรรม วางแผนการตลาด และนำเสนอ (Pitching) เพื่อพิชิตเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ